استفاده از NamedQuery به دو صورت XML و annotation

پیش از هر چیز باید بگویم که این نوشته مربوط به برنامه‌نویسی در فریم‌ورک اسپرینگ و هایبرنیت است؛ اگر با این فریم‌ورک آشنایی ندارید، خواندن این نوشته‌ی من در مورد این چهارچوب برنامه‌نویسی می‌تواند برای شما مفید باشد. هایبرنیت یک کتابخانه object-relational mapping برای زبان جاوا است که چارچوبی را برای نگاشت یک شی به یک پایگاه داده رابطه‌ای فراهم می‌آورد. نوشتن NamedQuery به صورت XMLی بدین صورت است که در فایل XML متناظر با مدل (Model) خود، بعد از تعریف propertyها باید کوئری مورد نظر خود را به صورت صورت زیر تعریف کنیم:

<hibernate-mapping>
  <class name="org.somePackages.MyModel" table="table_name" schema="...">
  <!-- id, properties, Relations and so on... -->
  <sql-query name="applicantForImages" callable="true">
	{ call DBPK_SMP.get_all_codes(?, :param1_var, :param2_var) }
  </sql-query>
</hibernate-mapping>

نوشتن NamedQuery به صورت annotation تقریبا مشابه حالت XML است و تفاوت آن فقط در این مورد است که در این حالت فایل XMLی وجود ندارد و تعریف NamedQuery را به صورت انوتیشنی و در بالای کلاس مدل (Model) می‌آوریم؛ تکه کد زیر تعریف NamedQuery در این حالت را نشان می‌هد:

@Entity
@Table(schema = "...", name = "table_name")
@SqlResultSetMapping(name = "pkgResult",
classes = {
      @ConstructorResult(
        targetClass = org.somePackages.MyDto.class,
        columns = {
            @ColumnResult(name = "firstPropertyOfMyDTO", type = Long.class),
            @ColumnResult(name = "secondPropertyOfMyDTO", type = String.class)
         }
      )
   }
)
@NamedNativeQuery(
 name = "getAllDuplicateCodes",
 callable = true,
 query = " {call DBPK_SMP.get_all_codes(?, :param1_var, :param2_var)} ",
 resultSetMapping = "pkgResult"
)
public Class MyModel extends BaseEntity<Long>{
 // peoperties, Getter & Setter and so on...
}

حال برای فراخوانی کوئری در لایه‌ی Repository کافی است NamedQueryی که در مدل (Model) خود تعریف کرده‌ایم را به صورت زیر فراخوانی کنیم:

public List<LongPairDto> getAllDuplicateCodes(Long param1, Long param2) {
  Session session = getSession();
  Query query = session.getNamedNativeQuery("getAllDuplicateCodes");
  query.setParameter("param1_var", param1);
  query.setParameter("param2_var", param2);
 return query.list();
}

برچسب‌ها:،،،،،،
مرتضی اسدی
مرتضی اسدی
سلام! من مرتضی اسدی هستم، یک توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزار و در این وبلاگ دست‌نوشته‌هایم را می‌نویسم.