تولدم مبارک

۲۵ سالگی

این قافله عمر عجب می‌گذرد/دریاب دمی که با طرب می‌گذرد [ادامه مطلب]

۲۳ سالگی

این قافله عمر عجب می‌گذرد/دریاب دمی که با طرب می‌گذرد [ادامه مطلب]

۲۱ سالگی

این قافله عمر عجب می گذرد / دریاب دمی که با طرب می گذرد… هر آدمی در زندگی برای خودش روزهای بخصوصی دارد… یکی از آن روز ها...[ادامه مطلب]

تولدم مبارک

این قافله عمر عجب می‌گذرد / دریاب دمی که با طرب می گذرد … روز های زیادی آمدند و رفتند تا که امروز شمارگان عمر من به ۲۰...[ادامه مطلب]